REKRUTACJA 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

01.02.2021-12.02.2021

Składanie druku deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

15.02.2021-26.02.2021

Rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych –składanie wniosków wraz z
załącznikami.
Pobierz dokumenty

 

01.03.2021-05.03.2021

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału
przedszkolnego przy szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

08.03.2021

Podanie przez placówkę do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego. Zakwalifikowanie dziecka do
przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

 

08.03.2021-10.03.2021

Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia do wybranej placówki, do której będzie
uczęszczało dziecko w postaci pisemnego oświadczenia– dotyczy rodziców, którzy we wniosku wskazali
więcej niż jedną placówkę.

 

19.03.2021

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

19.03.2021-23.03.2021

Przyjmowanie wniosków do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do
przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

20.03.2021-24.04.2021

Sporządzenie uzasadnienia przez Komisję rekrutacyjną przyczyny odmowy przyjęcia dziecka do
przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia

Wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola/oddziału
przedszkolnego.

 

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia

Rozpatrzenie odwołania przez dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego od rozstrzygnięcia Komisji
rekrutacyjnej – na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego służy skarga do sądu
administracyjnego.

Uwaga: Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami można pobierać w sekretariacie przedszkola w budynku na Os. Centrum 5a w godz. 8.00- 15.00 oraz ze strony internetowej placówki www.przedszkole.opalenica.pl od dnia 15.02.2021.

Terminy naboru
Wniosek o przyjęcia do przedszkola
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o zatrudnieniu