REKRUTACJA 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

 

31.01.2022 – 11.02.2022

Składanie druku deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

14.02.2022 – 25.02.2022

Rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych –składanie wniosków wraz z
załącznikami.
Pobierz dokumenty

 

28.02.2022 – 02.03.2022

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału
przedszkolnego przy szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

03.03.2022

Podanie przez placówkę do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego. Zakwalifikowanie dziecka do
przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

 

03.03.2022- 04.03.2022

Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia do wybranej placówki, do której będzie
uczęszczało dziecko w postaci pisemnego oświadczenia– dotyczy rodziców, którzy we wniosku wskazali
więcej niż jedną placówkę.

 

11.03.2022

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

11.03.2022 – 15.03.2022

Przyjmowanie wniosków do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do
przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

14.03.2022 – 16.03.2022

Sporządzenie uzasadnienia przez Komisję rekrutacyjną przyczyny odmowy przyjęcia dziecka do
przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia

Wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola/oddziału
przedszkolnego.

 

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia

Rozpatrzenie odwołania przez dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego od rozstrzygnięcia Komisji
rekrutacyjnej – na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego służy skarga do sądu
administracyjnego.

Uwaga: Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami można pobierać w sekretariacie przedszkola w budynku na Os. Centrum 5a w godz. 8.00- 15.00 oraz ze strony internetowej placówki www.przedszkole.opalenica.pl od dnia 14.02.2022.

Terminy naboru
Wniosek o przyjęcia do przedszkola
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o zatrudnieniu