REGULAMIN STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNEJ

(wydawania posiłków ) w Przedszkolu nr 1 w Opalenicy

 

Podstawa prawna:

Art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r,, poz. 59)

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. W przedszkolu nie funkcjonuje miejsce zwane stołówką przedszkolną. Posiłki przygotowane przez pracowników kuchni przedszkolnej spożywane są przez dzieci w ich salach zajęć.
 2. Przedszkole wydaje i dowozi  posiłki, przygotowywane przez kuchnie przedszkolną, do innych placówek oświatowych na terenie Gminy Opalenica w formie cateringu.
 3. Posiłki wydawane są w godzinach:
 4. śniadanie – 8.30 – 9.00
 5. obiad – 11.30-12.00
 6. podwieczorek – 13.30- 14.00
 7. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis i inne ogłoszenia dotyczące wydawanych posiłków wywieszone są na tablicy ogłoszeń w holu głównym oraz na stronie internetowej placówki.

§ 2.

Uprawnieni do korzystania z posiłków

Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

 1. Dzieci przedszkolne, uczęszczające do Przedszkola nr 1 w Opalenicy w do oddziałów powyżej 5 godzin dziennie.
 2. Dzieci przedszkolne, uczęszczające do Przedszkola nr 1 w Opalenicy, których dożywianie finansowane jest na podstawie decyzji przez OPS Opalenica lub innych sponsorów.
 3. Dzieci z innych placówek oświatowo – wychowawczo – opiekuńczych, dla których, na podstawie porozumienia przedszkole przygotowuje i wydaje posiłki w formie cateringu.

§ 3.

Ustalanie wysokości opłat za posiłki

 1. Ustalone wysokości opłat za 3 posiłki: 7,50 zł.
 2. Wysokość opłaty za posiłki określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
 3. Na opłaty za korzystanie z posiłków składa się wysokość kosztów produktów wykorzystanych do ich przygotowania.
 4. W przypadku wzrostu kosztów produktów dopuszcza się możliwość zmiany stawki żywieniowej, po poinformowaniu korzystających z posiłków z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 4.

Wnoszenie opłat za posiłki

 1. Opłaty za posiłki dokonywane są  na podstawie rachunków, wystawionych przez przedszkole, na podany rachunek bankowy do 15 dnia każdego miesiąca.
 2. W przypadku posiłków wydawanych w formie cateringowej opłaty za posiłki regulowane są na podstawie obciążeniowych not księgowych wystawianych placówkom korzystających z posiłków przygotowywanych przez kuchnię przedszkolną.
 3. Należność za niewykorzystane posiłki rozliczana jest w następnym miesiącu.
 4. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu dokonuje się do dnia 31 lipca danego roku.
 5. Wysokość  comiesięcznej opłaty za korzystanie z posiłków obliczana jest na podstawie aktualnego imiennego rejestru.
 6. Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z posiłków będą przekazywane w formie pisemnej rodzicom dzieci.

§ 5.

Zasady zachowania podczas spożywania posiłków

 1. Dziecko przed przystąpieniem do spożywania posiłku zobowiązane jest do umycia rąk.
 2. Podczas spożywania posiłku obowiązują zasady kulturalnego zachowania się.

§ 6.

Postanowienia końcowe

 1. O wszystkich sprawach związanych z  przygotowaniem posiłków decyduje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii intendenta przedszkola oraz szefa kuchni.
 2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor przedszkola w formie aneksu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2019r.