UWAGA, REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Nabór do Przedszkoli/Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Opalenica
na rok szkolny 2022/2023
WAŻNE TERMINY !

31.01.2022 – 11.02.2022 Składanie druku deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: w  danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole
14.02.2022 – 25.02.2022Rekrutacja na wolne miejsca w
przedszkolach/oddziałach przedszkolnych – składanie wniosków wraz z załącznikami
28.02.2022 – 02.03.2022Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
03.03.2022Podanie przez placówkę do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego *  
03.03.2022 – 04.03.2022Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia do wybranej placówki, do której będzie uczęszczało dziecko w postaci pisemnego oświadczenia– dotyczy rodziców, którzy we wniosku wskazali więcej niż jedną placówkę  
11.03.2022Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/oddziału
przedszkolnego               
11.03.2022 – 15.03.2022  Przyjmowanie wniosków do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego  
14.03.2022 – 16.03.2022  Sporządzenie uzasadnienia przez Komisję rekrutacyjną przyczyny odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego  
W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia  Wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego  
W terminie 7 dni od otrzymania odwołania  Rozpatrzenie odwołania przez dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego  od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej – na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego służy skarga do sądu administracyjnego  

*Wyjaśnienie:

zakwalifikowanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej  nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

Postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu

11.03.2022 – 15.03.2022  Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  
16.03.2022 – 18.03.2022  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  
21.03.2022  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  
28.03.2022  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

Uwaga: Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami można pobierać w sekretariacie przedszkola w budynku na Os. Centrum 5a w godz. 8.00-15.00
oraz ze strony internetowej placówki www. przedszkole. opalenica.pl od dnia 14.02.2022r.