Procedura organizacji pracy Przedszkola nr 1 w Opalenicy w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wstęp

Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.

Wirus przenosi się:

 • bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające
  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
 • pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia.

Rozdział 1
Organizacja pracy

 1. W związku z panującą pandemią oraz wytycznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020r. do przedszkola przyjmowane będą dzieci bez jakichkolwiek objawów chorobowych (kaszel, katar, gorączka, itp.). W przypadku objawów alergicznych u dziecka konieczne jest przedstawienie zaświadczenia od lekarza alergologa.
 2. Przy wejściu do przedszkola każde dziecko ma mierzoną temperaturę za pomocą termometru bezdotykowego, w oparciu o zgodę rodzica/opiekuna. Brak zgody jest jednoznaczny z odmową przyjęcia dziecka do przedszkola. Temperatura ciała powyżej 37oC dyskwalifikuje dziecko do przyjęcia do przedszkola.
 3. Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola i odbierane z placówki przez jednego rodzica/opiekuna.
 4. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania wszelkich środków ostrożności (maseczka/przyłbica, dezynfekcja rąk przy wejściu do przedszkola.
 5. Rodzice mogą przebywać w wyznaczonej strefie z zachowaniem odpowiedniej odległości od innych osób (1,5 m) – szatnia przedszkolna, jedynie w celu rozebrania i ubrania dziecka. Następnie dziecko pod opieką pracownika przedszkola udaje się do swojej sali.
 6. Dopuszcza się krótki pobyt w szatni (do 10 min) rodzica z dzieckiem, które po raz pierwszy przychodzi do przedszkola – dziecko udaje się do sali tylko z pracownikiem przedszkola.
 7. Zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020r. z sali zajęć oraz pomieszczeń do niej przylegających usuwa się wszelkie przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować ( pluszaki, zabawki z elementami tkaninowymi, dywany, ręczniki, itp.).
 8. Ustala się dokładne godziny przyjścia i odbioru dzieci do i z przedszkola:
  • dla grup całodziennych: Os. Centrum 5.30 – 8.30 oraz 14.00 – 16.30; 3 Maja 24 7.00 – 8.00 oraz 14.00 – 16.00
  • dla grup 5-godzinnych: 07.00 – 08.00 i 11.15 -12.00 dla grupy rannej 12.15 – 13.00 i 16.00 – 17.15 dla grupy popołudniowej.
 9. Po godzinach określonych w pkt. 8 przedszkole jest zamykane i udostępnia się kontakt
  e-mailowy (przedszkole@opalenica.com oraz biuro@przedszkole.opalenica.com) oraz telefoniczny (Osiedle – 614477436, 3 Maja 24 – 614475734).
 10. Zgodnie z wytycznymi GIS rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola – szatnia z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 11. Przy wejściu do przedszkola udostępnia się płyn do dezynfekcji i instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk.
 12. Każda osoba wchodząca do budynku przedszkola jest zobowiązana do przeprowadzenia dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją GIS. Ponadto osoba wchodząca zobowiązana jest nosić maseczkę/przyłbicę zakrywającą nos i usta. Osoby nie posiadające zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczane do budynku przedszkola.
 13. Pracownicy dyżurujący przy wejściu do przedszkola w określonych godzinach zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 14. W toaletach umieszcza się instrukcję GIS mycia i dezynfekcji rąk.
 15. W czasie dnia pracy dokonuje się kontroli stanu środków czystości w toaletach i sprawdza się ilość płynu dezynfekującego w dozownikach.
 16. Wyłącza się źródełko lub fontanny wody pitnej. Z dystrybutorów wody, wychowankowie mogą korzystać tylko pod nadzorem nauczyciela.
 17. Na placu zabaw wskazane jest przebywanie mniejszej ilości dzieci, a po ich powrocie zabawki na placu zabaw muszą zostać zdezynfekowane.
 18. Do czasu przeprowadzenia dezynfekcji z placu zabaw nie mogą korzystać wychowankowie z innych grup.
 19. Przedszkole zapewnia pracownikom sprzęt i środki do dezynfekcji – rękawice jednorazowe, płyny dezynfekcyjne, w razie potrzeby fartuchy.
 20. Pracownicy, zgodnie z przydziałem obowiązków raportują stan prac porządkowych i dezynfekujących.
 21. W przypadku trudności z wykonaniem dezynfekcji pracownik jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować Dyrektora przedszkola.
 22. Przedszkole przygotowało procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia. Każdy pracownik jest zobowiązany zapoznać się z procedurą i ją stosować.

Rozdział 2

Personel sprzątający i pomocniczy

 1. Przed przystąpieniem do pracy personel zostaje zapoznany z obowiązującą organizacją pracy w czasie ograniczenia funkcjonowania przedszkola w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Personel zostaje zapoznany z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instrukcji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 3. Personelowi w przedszkolu zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:
  a) założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta lub przyłbice,
  b) mycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki,
  c) usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka
  z odpadami. Maseczki i rękawiczki usuwać zgodnie z instrukcją, która stanowi załącznik nr 3 i 4 do procedury,
  d) unikania dotykania oczu, nosa i ust podczas prac. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie,
  e) po zakończonej pracy należy umyć ręce i dokonać dezynfekcji zgodnie z instrukcją, która stanowi załącznik nr 5 do procedury.
 4. Dyrektor wyznacza pomieszczenia i sale, które będą sprzątane przez pracownika.). Pracownik bez zgody Dyrektora nie dokonuje zmian przydziału pomieszczeń sprzątanych. Pracownik potwierdza wykonanie czynności przez złożenie podpisu w raporcie ( załącznik nr 1).
 5. Przed przystąpieniem do dezynfekcji przy użyciu środka dezynfekującego należy zapoznać się z zaleceniami producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji i ściśle ich przestrzegać.
 6. Po dezynfekcji pomieszczenie wywietrzyć, a czas wietrzenia nie może być krótszy niż określony przez producenta środka dezynfekującego, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 7. Pracownik dezynfekuje:
  a) ciągi komunikacyjne,
  b) toalety,
  c) dozowniki,
  d) powierzchnie dotykowe, takie jak:
   poręcze,
   klamki,
   włączniki,
   klawiatury,
   powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach, szafki, biurka, krzesła,
   pomoce dydaktyczne wykorzystywanych do zająć opiekuńczych,
   zabawki.
 8. Personel sprzątający nie może się kontaktować z dziećmi oraz personelem opiekującym się wychowankami.
 9. Personel powinien zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

Rozdział 3

Personel obsługi żywienia zbiorowego

 1. Personel obsługi żywienia zbiorowego jest zobowiązany stosować dotychczasowe wymagania określone przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego oraz stosować szczególne środki ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego.
 2. Personel zostaje zapoznany z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instrukcji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 3. Zobowiązuję pracownika ( intendenta) do bieżącego śledzenia informacji i wytycznych przezywanych przez GIS i MEN dotyczących pracy przedszkoli w czasie ograniczenia funkcjonowania przedszkola w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Informacje, te bezzwłocznie należy przekazać Dyrektorowi Przedszkola.
 4. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia istotne jest przestrzeganie zasad higieny oraz bezpieczeństwa produkcji, kupna, dostarczania oraz przygotowywania żywności. Dokładna obróbka termiczna niszczy wirusa, ponieważ koronawirus ulega zniszczeniu, gdy zastosuje się odpowiednią kombinację czasu i temperatury np. 60 st. C przez 30 min. Tak więc w przypadku mięsa, produktów surowych, typowa obróbka cieplna eliminuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne, w tym również COVID-19.
 5. Wirus przenosi się w sposób bezpośredni – poprzez kontakt z wydzielinami zainfekowanej osoby (drogą kropelkową) lub pośrednio – poprzez kontakt z powierzchniami, na których znajdują się wydzieliny osoby zainfekowanej. Sposobem na pozbycie się wirusa jest dezynfekcja.
 6. Wymagane jest bezwzględne przestrzeganie zasad dobrej praktyki sanitarnej i żywieniowej. Personel obsługi żywienia zbiorowego jest zobowiązany przed przystąpieniem do pracy z ponownym zapoznaniem się z obowiązującymi w przedszkolu zasadami dobrej praktyki sanitarnej i żywieniowej Zachować wzmożone zasady higieny – właściwe mycie rąk, dezynfekcja.
 7. Personel obsługi żywienia zbiorowego zobowiązany jest do korzystania ze środków ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez pracodawcę.
 8. Należy wyrzucać opakowania zewnętrzne przed umieszczeniem produktu na półce, ale zachowywać istotne informacje np. datę przydatności do spożycia, a przed rozpoczęciem przygotowywania lub gotowania żywności, jak również po jej przygotowaniu należy umyć ręce ciepłą wodą i mydłem, a następnie zdezynfekować.
 9. Posiłki, takie jak np. zupy, należy doprowadzić do wrzenia tak, aby zyskać pewność, że osiągnęła ona temperaturę 70 st. C. Inne dania należy odgrzewać do temperatury powyżej 70 st. C.
 10. Personel jest zobowiązany dodatkowo do częstego mycia rąk i dezynfekcji, w szczególności:
  a) przed rozpoczęciem pracy;
  b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;
  c) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
  d) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
  e) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
  f) po skorzystaniu z toalety;
  g) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
  h) po jedzeniu, piciu;
  i) po kontakcie z pieniędzmi.
 11. Personelowi obsługi żywienia zbiorowego w Przedszkolu zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:
  a) założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta /przyłbice,
  b) umycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności, i zdjęciu rękawiczek i maseczki,
  c) usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami. Maseczki i rękawiczki usuwać zgodnie z instrukcją, która stanowi załącznik nr 3 i 4 do procedury,
  d) unikanie dotykania oczu, nosa i ust podczas prac. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.
 12. Po zakończonej pracy umyj ręce i dokonaj dezynfekcji zgodnie z instrukcją, która stanowi załącznik nr 5 do procedury.
 13. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60 st. C lub je wyparzyć.
 14. Posiłki przygotowane dla wychowanków transportujemy do korytarza przy sali, a następnie są odbierane przez opiekuna grupy. Personel obsługi żywienia zbiorowego nie wchodzi do sal, gdzie przebywają wychowankowie.
 15. W przypadku kontaktu z dostawcami zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m. Podczas kontaktu z dostawcą zewnętrznym pracownik obowiązkowo posiada rękawiczki i maseczkę. Dostawca nie powinien być wpuszczany do pomieszczeń przedszkola.
 16. Należy ograniczyć płatności gotówkowe z dostawcami, a w przypadku konieczności dokonania tej płatności pracownik jest zobowiązany posiadać rękawice i maseczkę.
 17. Lodówki i blaty kuchenne powinny być czyszczone regularnie, choć częściej niż zwykle z użyciem detergentów.
 18. Przed przystąpieniem do dezynfekcji przy użyciu środka dezynfekującego należy zapoznać się z zaleceniami producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji i ich ściśle przestrzegać.
 19. Po dezynfekcji pomieszczenie wywietrzyć, a czas wietrzenia nie może być krótszy niż określony przez producenta środka dezynfekującego, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 20. Personel obsługi żywienia zbiorowego dezynfekuje:
  a) ciągi komunikacyjne,
  b) toalety,
  c) dozowniki,
  d) oraz
   poręcze,
   klamki,
   włączniki,
   powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach, szafki, krzesła, drzwi.
 21. Personel obsługi żywienia powinien zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni Przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.
 22. Zobowiązuję personel żywienia do potwierdzenia wykonania czynności podpisem na raporcie, który stanowi załącznik nr 2, a następnie przekazuje się wypełniony formularz intendentowi. .
 23. Zobowiązuje się intendenta do dokonywania weryfikacji i gromadzenia dokumentacji z prac dezynfekcyjnych.

Rozdział 4

Nauczyciele i personel pomocniczy w sprawowaniu opieki nad wychowankami

 1. Nauczyciele i personel pomocniczy zostaje zapoznany z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r.  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instrukcji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 2. Nauczyciele zostają zobowiązani do przeprowadzenia z dziećmi zajęć, podczas których będą omówione zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
 3. Nauczyciel zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 4. Nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.
 5. W sali, w której odbywają się zajęcia nauczyciel umieszcza instrukcję mycia i dezynfekcji rąk.
 6. Nauczyciele  mogą organizować wyjścia poza teren placówki wyłącznie w formie spaceru z udziałem dzieci tylko z jednej grupy.
 7. Nauczyciel dokonuje termometrem bezdotykowym pomiaru temperatury ciała wychowanka w przypadku pojawienia się objawów chorobowych oraz w różnych momentach dnia. Wyniki prawidłowych temperatur (poniżej 37 st. C) nie podlegają odnotowaniu.  Badanie temperatury ciała wychowanka może być wykonane u dzieci, których rodzic wyraził zgodę.
 8.  Nauczyciel, który w czasie zajęć  wykorzystuje przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze przekazuje je do systematyczniej dezynfekcji.
 9. Nauczyciel wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę. Nauczyciel jest zobowiązany do potwierdzenia wykonania czynności składając podpis na raporcie, który stanowi załącznik nr 6
 10. Dyrektor wyznacza nauczycielowi pomieszczenia i sale, w których będą przez niego prowadzone zajęcia. Nauczyciel bez zgody Dyrektora nie dokonuje zmian pomieszczeń w porozumieniu z innym pracownikiem.
 11. Nauczyciel sprawując opiekę nad wychowankami korzysta z jednej sali i nie dopuszcza do przemieszczania się dzieci  do innych sal.
 12. Nauczyciel jest zobowiązany do obserwacji dzieci będących pod jego opieką pod kontem zdrowotnym. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym    miejscu z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola. O fakcie odizolowania dziecka należy bezzwłocznie powiadomić Dyrektora.
 13. Personel pomocniczy skierowany do organizacji przyprowadzania i obierania dzieci zobowiązany jest do posiadania maseczek i rękawic.
 14. Personel pomocniczy kieruje rodziców do części ogólnej przedszkola (szatnia), w której zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r. Rodzic może wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola z zachowaniem 1,5 m2  na jednego rodzica. Rodzice przebywający z dzieckiem w części wspólnej przedszkola zobowiązani są posiadać zakryty nos i usta, przed wejściem zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przez przedszkole, założyć rękawiczki ochronne. Przy dozowniku wisi instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
 15. Personel pomocniczy weryfikuje, czy dziecko nie posiada zbędnych przedmiotów i zabawek – zgodnie z wytycznymi, GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r.  Jeżeli dziecko posiada takie przedmioty, rodzic proszony jest o niepozostawianie tych przedmiotów w przedszkolu.
 16. W przedszkolu w części wspólnej nie może przebywać równocześnie więcej rodziców niż określono w wytycznych GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r. – 4-5 rodziców/opiekunów z dziećmi w każdej części szatni (Os. Centrum) oraz 2-3  rodziców/opiekunów z dziećmi (3 Maja 24)
 17. Dziecko przyprowadzane/ odbierane jest przez jednego rodzica/opiekuna.

    Dorota Plewka

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Opalenicy