Organizacja pracy w roku szkolnym 2021/2022

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 6/2021 Dyrektora Przedszkola nr 1 w Opalenicy
z dnia 23 sierpnia 2021r.

REGULAMIN ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI
W PRZEDSZKOLU NR 1 W OPALENICY
W CZASIE STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-CoV-2.

I. Przepisy ogólne

§1. Regulamin organizacji opieki w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zwany dalej regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań przedszkola w czasie pracy w reżimie sanitarnym oraz w czasie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną.

§2. W okresie funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym realizacja zadań, w tym realizacja podstawy programowej odbywa się w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną ramowym rozkładem dnia oraz arkuszem organizacyjnym.

§3. Zajęcia stacjonarne odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora sanitarnego.

§4. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia DZIECI przedszkole w każdej chwili może przejść w tryb realizacji zadań online lub tryb pracy mieszany, w którym część oddziałów będzie pracowała w systemie tradycyjnym – stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, a część w systemie online.

II. Zasady przedszkola w reżimie sanitarnym

§5. Zasady dotyczące ogólnej organizacji pracy przedszkola

 1. Dzieci wraz z jednym rodzicem/prawnym opiekunem wchodzą do przedszkola wejściem głównym i poruszają się tylko w wyznaczonej strefie.
 2. Przed wejściem do wyznaczonej strefy bezwzględnie należy zdezynfekować ręce (środki dezynfekcyjne znajdują się przy wejściu do budynku). Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do założenia maseczki ochronnej, zakrywającej usta i nos. Nad poprawnością zachowań przy wchodzeniu czuwa wyznaczony pracownik przedszkola.
 3. Do przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe – bez objawów przeziębienia i bez temperatury. Dzieci z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłane do domu zgodnie z Procedurą postępowania z dzieckiem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19 – załącznik nr 1.
 4. DZIECI I PRACOWNICY ORAZ INNE OSOBY Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE MOGĄ WEJŚĆ NA TEREN PRZEDSZKOLA
 5. Sprawy administracyjne i różne, w tym skargi adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców należy kierować do sekretariatu/dyrektora/ w formie elektronicznej na adres przedszkole@opalenica.com lub biuro@przedszkole.opalenica.com lub kontaktować się z sekretariatem telefonicznie pod numerem 61 4477436.
 6. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej lub telefonicznie, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
 7. Na teren przedszkola poza dziećmi i i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie dzieci oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione telefonicznie lub mailowo w sekretariacie przedszkola.
 8. Osoby trzecie mogą poruszać się jedynie po wyznaczonych częściach wspólnych. – nie dotyczy służb kontrolujących lub osób sprawujących nadzór nad działalnością przedszkola.
 9. W czasie zajęć przedszkolnych na bieżąco, bezpiecznymi środkami odkażającymi, wycierane są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
 10. Przed posiłkami bezpiecznymi środkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołów a dzieci obowiązkowo myją i dezynfekują ręce.
 11. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
 12. Na terenie przedszkola zebrania z udziałem osób niebędących pracownikami przedszkola mogą być organizowane wyłącznie w piątki po zakończeniu zajęć.
 13. Osoby z zewnątrz, których wejście do przedszkola zostało uzgodnione telefonicznie są przeprowadzane do wyznaczonego miejsca spotkania przez pracownika obsługi.
 14. Rodzice, opiekunowie i osoby z zewnątrz zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
 15. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub nałożyć jednorazowe rękawice ochronne.
 16. Toalety są dezynfekowane w czasie zajęć przedszkolnych oraz w miarę możliwości po wyjściu każdego dziecka – odpowiada za to pracownik obsługi przydzielony do danej łazienki.
 17. Przed i po zajęciach – szczególnie, gdy do sali ma wejść nowa grupa dzieci pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia, w tym powierzchni dotykowych – takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.
 18. Pomieszczenia są wietrzone na bieżąco oraz w trakcie spacerów i wyjść do ogrodu przedszkolnego
 19. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym powierzchnie dotykowe poręcze, wyłączniki światła, klamki.
 20. Dezynfekcja jest odnotowywana w arkuszach codziennego monitoringu prac porządkowych

III. Postanowienia końcowe

§6. Szczegółowe zasady postępowania z dzieckiem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19 opisuje Procedura nr 1 „Algorytm postępowania z dzieckiem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19” – załącznik nr 1 do regulaminu

§7. Szczegółowe zasady postępowania z pracownikiem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19 opisuje Procedura nr 2 „Algorytm postępowania na wypadek zakażenia pracownika koronawirusem lub zachorowania na COVID-19”- załącznik nr 2.

§8.Szczegółowe zasady postępowania w czasie przyprowadzania i odbierania dziecka do i z przedszkola opisuje Procedura nr 3 „Algorytm postępowania podczas przyprowadzania i odbierania dziecka do i z przedszkola”– załącznik nr 3.

§9. Regulamin obowiązuje wszystkich rodziców i pracowników przedszkola od 1 września 2021r.


Załącznik nr 1

do Regulaminu organizacji opieki nad dziećmi w Przedszkolu nr 1 w Opalenicy w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV2

Algorytm postępowania z dzieckiem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19

A. Odrębne pomieszczenie do izolacji

 • Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i dezynfekowane,
 • Z pomieszczenia usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

1. Izolacja dziecka

B. Pracownik przedszkola

 • Jeżeli pracownik przedszkola zauważy u dziecka niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19,(np., kaszel katar podwyższona temp, duszność, biegunka) izoluje je w odrębnym pomieszczeniu i natychmiast informuje dyrektora przedszkola.
 • Dziecko do czasu przybycia rodziców pozostaje pod opieką pracownika przedszkola zabezpieczonego w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuchz długim rękawem).Osoby kontaktujące sięz dzieckiem w izolacji muszą używać środków ochronnych, kontakty należy graniczyć do niezbędnego minimum
 • Pozostałe dzieci z tej grupy pod opieką innego pracownika natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub na zewnątrz na teren przedszkola. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.

2. Niezwłocznie powiadomienie rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola

C. Pracownik przedszkola

 • Pracownik przedszkola/ lub dyrektor/ wykorzystując uzgodniony z rodzicami/opiekunami sposób szybkiej komunikacji niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka z przedszkola.

3. Odbiór dziecka następuje zgodnie z ustalaną procedurą odbioru dziecka z przedszkola

A. Rodzic dziecka/opiekun odbierający dziecko z przedszkola

 • Rodzic lub opiekun odbierający dziecko nie wchodzi na teren przedszkola, informuje o gotowości odebrania dziecka  i czeka na przyprowadzenie dziecka przez pracownika przedszkola.
 • Pracownik przedszkola, w środkach ochrony osobistej – w maseczce, fartuchu  i w rękawicach ochronnych przyprowadza dziecko do wydzielonej strefy i czeka na otwarcie drzwi przez rodzica – zachowuje właściwą odległość 1, 5 m od drzwi, z tej odległości identyfikuje rodzica (w razie wątpliwości podchodzi i prosi o dokument tożsamości),
 • Rodzic  może wejść do części wspólnej tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę zakrywającą nos i usta.
A1. Rodzic z maseczką ochronną
 • podchodzi  i otwiera drzwi zewnętrzne  przedszkola, zachowuje odległość 1,5 m od pracownika przedszkola przyprowadzającego dziecko, dziecko samo podchodzi do rodzica,
 • jeżeli zachodzi potrzeba, to z odległości 1,5 m pracownik wymienia z rodzicem informacje dotyczące, przebiegu izolacji,
A2. Rodzic bez maseczki ochronnej
 • ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci rodzic bez maseczki nie może wejść na teren przedszkola!
 • w takim przypadku po podaniu nazwiska dziecka odchodzi  i staje w odległości 1, 5 m od drzwi przedszkola, dziecko samo wychodzi z  przedszkola,  a pracownik obserwuje dziecko do momentu przejęcia go przez rodzica.
 • jeżeli pracownik ma kłopoty z identyfikacją rodzica, właściwie zabezpieczony (maseczka rękawice ochronne, fartuch jednorazowy) wychodzi z dzieckiem na zewnątrz przedszkola, podchodzi  do rodzica i prosi o dokument tożsamości,
 • przypadek nienoszenia maski ochronnej w miejscu publicznym jest wykroczeniem  i dyrektor przedszkola może go zgłosić do organów ścigania.

3. Zakończenie procedury odbioru dziecka z objawami, które mogą sugerować  zakażenie COVID 19 przez pracownika przedszkola

C. Pracownik przedszkola

 • Po zakończeniu procedury pracownik przedszkola najpierw dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie, zgodnie z instrukcją zdejmujemaseczkę i fartuch z długim rękawem i rękawice.
 • Izolatka, w której przebywało dziecko jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych detergentów, wietrzona i odkażana – zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal.

3. Zakończenie procedury odbioru dziecka z objawami, które mogą sugerować  zakażenie COWID 19 przez dyrektora przedszkola

C. Dyrektor przedszkola

 • Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci i pracowników przedszkola  informuje najbliższą powiatowa stację sanitarno-epidemiologiczną o pojawieniu się w przedszkolu dziecka z objawami, które mogą sugerować  zakażenie COVID 19 i czeka na instrukcje – dalej postępuje zgodnie z tymi instrukcjami.
 • Dyrektor sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomienia oraz opisem przebiegu działań i zachowuje ją w dokumentacji przedszkola oraz zawiadamia organ prowadzący.

Załącznik nr 2

do Regulaminu organizacji opieki nad dziećmi w Przedszkolu nr 1 w Opalenicy w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Algorytm postępowania na wypadek zakażenia pracownika koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

A. Odrębne pomieszczenie do izolacji

 • Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki (Pomieszczenie jest regularnie, co najmniej raz dziennie sprzątane i dezynfekowane,
 • Z pomieszczenia usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

1. Natychmiastowe odsunięcie od pracy i izolacja pracownika

B. Pracownik przedszkola /dyrektor

 • Jeżeli pracownik przedszkola zauważy u siebie lub innego pracownika niepokojące objawy, które mogą sugerować zakażenie koronawirusem( np. kaszel, katar, podwyższona temp, duszność,) natychmiast informuje o tym dyrektora przedszkola.
 • Dyrektor odsuwa pracownika od pracy i izoluje go w odrębnym, przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.
 • Osoba izolowana obowiązkowo musi założyć maseczkę zakrywającą nos i usta.
 • Osoby kontaktujące się z pracownikiem w izolacji muszą używać środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczek jednorazowych, fartucha z długim rękawem). Kontakty należy ograniczyć do niezbędnego minimum – najlepiej jedna osoba.
 • Jeżeli osobą chorą jest opiekun  grupy, to dzieci z tej grupy pod opieką innego pracownika natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia lub wychodzą na zewnątrz przedszkola. O zaistniałej sytuacji natychmiast informowani są rodzice i uruchamiana jest procedura odbioru dzieci. W tym czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.
 • Jeżeli identyfikacja problemu nastąpiła w trakcie procedury przyjmowania dzieci, należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup i uruchomić procedurę obioru dzieci, które już zostały przyjęte.

2. Powiadomienie właściwych służb

B. Dyrektor

 • Dyrektor powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i dalej stosuje się do ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń
 • W zależności od stanu pacjenta i decyzji sanepidu dyrektor:
A1. Lekkie objawy

Dyrektor odsyła pacjenta do domu własnym środkiem transportu. Pracownik  nie może korzystać z komunikacji publicznej – do momentu przyjazdu transportu pracownik jest w izolacji

A2. Stan poważny – pracownik wymaga hospitalizacji

Dyrektor dzwoni po karetkę pogotowia, opisuje sytuację (wyraźnie wskazuje, że objawy mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem – do momentu przyjazdu karetki pracownik jest w izolacji)

W obu przypadkach dyrektor sporządza notatkę ze wskazaniem dokładnej daty i godziny powiadomień, oraz przebiegu działań i zachowuje ją w dokumentacji przedszkola oraz zawiadamia organ prowadzący.

3. Zakończenie procedury

D. Pracownik przedszkola/dyrektor

 • Po zakończeniu procedury pracownik przedszkola, który kontaktował się z izolowanym najpierw dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie, zgodnie z instrukcją zdejmujemaseczkę i fartuch z długim rękawem i na koniec rękawice.
 • Izolatka, w której przebywał chory  jest bardzo dokładnie sprzątana z użyciem właściwych detergentów, wietrzona i odkażana. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 • Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w przedszkolu, z którymi przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 • Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

Załącznik nr 3

do Regulaminu organizacji opieki nad dziećmi w Przedszkolu nr 1 w Opalenicy w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Algorytm postępowania podczas przyprowadzania i odbierania dziecka do i z  przedszkola

A. Strefa wspólna

 • Dyrektor wydziela przestrzeń wspólną, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom przedszkola w przypadku pojawienia się osoby zakażonej COVID 19, która weszła na teren placówki.
 • W widocznym miejscu zostaje umieszczony wyraźny napis „DZIECI Z OBJAWAMI ZAKAŻENIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH I TEMPERATURĄ POWYŻEJ 37°C NIE SĄ PRZYJMOWANE DO PRZEDSZKOLA”

1. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

B. Rodzic /opiekun/ przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola

 • Rodzic lub opiekun przyprowadzający/odbierający  dziecko do/z przedszkola wchodzi na teren przedszkola, tylko do wyznaczonej strefy pod warunkiem założenia maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos.
 • W przypadku przyprowadzania dziecka do przedszkola, rodzic pozostaje w wydzielonej strefie do chwili rozebrania dziecka, następnie przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola, który jest zabezpieczony w środki ochrony osobistej maseczkę i rękawice jednorazowe. po czym niezwłocznie opuszcza teren przedszkola.  
 • W przypadku odbierania dziecka z przedszkola rodzic wchodzi do wyznaczonej strefy i oczekuje na przyprowadzenie dziecka przez pracownika przedszkola, ubiera dziecko i niezwłocznie opuszcza teren przedszkola.
 • Przed każdorazowym wejściem do wyznaczonej strefy rodzic zobowiązany jest do dezynfekcji rąk (środki dezynfekcyjne znajdują się przy wejściu do przedszkola)
 • Należy bezwzględnie przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dziecka do i  z przedszkola.
 • W wyjątkowych przypadkach godzina przyprowadzenia i odbioru dziecka może ulec zmianie po wcześniejszym powiadomieniu personelu przedszkola osobiście lub telefonicznie
A1. Rodzic z maseczką ochronną
 • wchodzi do wyznaczonej strefy wspólnej i zachowuje odległość 1, 5 m od pracowników przedszkola  oraz innych osób
 • jeżeli jest potrzeba, z takiej odległości, wymienia z pracownikiem informacje dotyczące dziecka.
A1. Rodzic bez maseczki ochronnej
 • ze względu na bezpieczeństwo innych dzieci rodzic bez maseczki nie może wejść na teren przedszkola !
 • rodzić bez maseczki przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola w drzwiach wejściowych, a przy odbiorze czeka na przyprowadzenie dziecka do drzwi przez pracownika. do przedszkola,
 • przypadek nienoszenia maski ochronnej w miejscu publicznym jest wykroczeniem i dyrektor przedszkola może go zgłosić do organów ścigania.
A3. Rodzic, który ma potrzebę rozmowy z dyrektorem przedszkola
 • ze względu na bezpieczeństwo dzieci i pracowników, rodzic musi umówić się telefonicznie na termin spotkania,
 • warunkiem wejścia rodzica na teren przedszkola jest poprawnie założona maseczka zakrywająca usta i nos,
 • po wejściu rodzic dezynfekuje ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy drzwiach zgodnie z instrukcją,
 • przechodzi do gabinetu dyrektora, wchodzi tylko na zaproszenie i pamięta o obowiązującym dystansie 1,5 m od pracowników przedszkola, w tym dyrektora.

2. Obserwowanie objawów zewnętrznych

 • Zanim dziecko wejdzie na teren przedszkola poza wyznaczoną strefę pracownik przedszkola obserwuje, czy dziecko nie ma objawów zakażenia górnych dróg oddechowych, a w przypadku podejrzenia choroby mierzy temperaturę ciała dziecka przy rodzicu za pomocą termometru bezdotykowego.

Jeżeli brak jest objawów zakażenia górnych dróg oddechowych – dziecko zostaje przyjęte do przedszkola.

Jeżeli dziecko ma objawy zakażenia górnych dróg oddechowych takie jak katar,kaszel, duszność- dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola, rodzic (opiekun) zabiera dziecko do domu.

Jeżeli w trakcie dnia u dziecka wystąpią objawy chorobowe, rodzic niezwłocznie po powiadomieniu odbiera dziecko z przedszkola.

3. Zakończenie procedury przyprowadzania i odbierania dzieci

 • Każde dziecko po wejściu na salę najpierw idzie do łazienki i myje ręce zgodnie z instrukcją,
 • Po zakończeniu procedury pracownik przedszkola najpierw dezynfekuje rękawice, następnie poprawnie zdejmuje maseczkę i rękawice.

C. Godziny przyprowadzania i odbierania dzieci do i z przedszkola

Os. Centrum

Przyprowadzanie   05:30 – 08:30

Odbieranie             14:00 – 16:30

3 Maja 24 (Mała szkółka)
Oddział całodzienny

Przyprowadzanie   07:00 – 08:00

Odbieranie             14:00 – 16:00

3 Maja 24 (Mała szkółka)
Oddział 5-godzinny ranny

Przyprowadzanie   07:00 – 08:00

Odbieranie             11:30 – 12:00

3 Maja 24 (Mała szkółka)
Oddział 5-godzinny popołudniowy

Przyprowadzanie   12:15 – 12:30

Odbieranie             16:30 – 17:15

Poza wyznaczonymi powyżej godzinami drzwi przedszkola są zamknięte – nauczyciele oraz pracownicy obsługi pełnią swoje obowiązki w przydzielonych salach i pomieszczeniach przedszkolnych, w tym przeprowadzają czynności dezynfekcyjne zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS i MZ.