NOWE OBOSTRZENIA

Szanowni Rodzice!
Zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 2c oraz ust. 2 pkt 2 i 15 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz 1758) o odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
Obowiązku nie stosuje się w przypadku dziecka do ukończenia 5. roku życia oraz uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego w szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej
Reasumując pracownicy podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych na terenie placówki ( chyba, że stykają się z osobami z zewnątrz, np. rodzicami dzieci) oraz dzieci przebywające w przedszkolu zwolnione są z obowiązku zasłaniania ust i nosa. Jednakże podczas wyjść poza teren placówki, np. spacery i wycieczki, zarówno pracownicy, jak i dzieci, które ukończyły 5. rok życia muszą być wyposażone w maseczki, przyłbice lub inne środki zakrywające nos i usta.
W/w obostrzenia będą obowiązywały do odwołania

Dorota Plewka
Dyrektor Przedszkola nr 1 w Opalenicy