UWAGA! NABÓR DO PRZEDSZKOLI/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE OPALENICA NA ROK SZKOLNY 2021/2022


WAŻNE TERMINY !

  Termin  Działania  
01.02.2021 – 12.02.2021składanie druku deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: w  danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym przy szkole
15.02.2021 – 26.02.2021Rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych – składanie wniosków wraz z załącznikami
01.03.2021 – 05.03.2021Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
08.03.2021Podanie przez placówkę do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego *  
08.03.2021 – 10.03.2021Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia do wybranej placówki, do której będzie uczęszczało dziecko w postaci pisemnego oświadczenia– dotyczy rodziców, którzy we wniosku wskazali więcej niż jedną placówkę  
19.03.2021Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego               
19.03.2021 – 23.03.2021Przyjmowanie wniosków do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego  
20.03.2021 – 24.03.2021Sporządzenie uzasadnienia przez Komisję rekrutacyjną przyczyny odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego  
W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnieniaWniesienie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego  
W terminie 7 dni od otrzymania odwołaniaRozpatrzenie odwołania przez dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego  od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej – na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego służy skarga do sądu administracyjnego  

*Wyjaśnienie:
zakwalifikowanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

Postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu

19.03.2021 – 23.03.2021Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  
24.03.2021 – 26.03.2021Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  
29.03.2021Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  
31.03.2021Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

Uwaga: Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami można pobierać w sekretariacie przedszkola w budynku na Os. Centrum 5a w godz. 8.00-15.00
oraz ze strony internetowej placówki www. przedszkole. opalenica.pl od dnia 15.02.2021r.