REKRUTACJA

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 

18.02.2019 – 01.03.2019

Rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych –składanie wniosków wraz z załącznikami.
Pobierz dokumenty

 

04.03.2019 – 11.03.2019

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

12.03.2019

Podanie przez placówkę do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego. Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

 

12.03.2019 – 15.03.2019

Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia do wybranej placówki, do której będzie uczęszczało dziecko w postaci pisemnego oświadczenia– dotyczy rodziców, którzy we wniosku wskazali więcej niż jedną placówkę.

 

25.03.2019

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

25.03.2019 – 26.03.2019

Przyjmowanie wniosków do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

26.03.2019 – 27.03.2019

Sporządzenie uzasadnienia przez Komisję rekrutacyjną przyczyny odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia

Wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia

Rozpatrzenie odwołania przez dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej – na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego służy skarga do sądu administracyjnego.

Terminy naboru
Wniosek o przyjęcia do przedszkola
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o zatrudnieniu