REKRUTACJA 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

10.02.2020-14.02.2020

Składanie druku deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

17.02.2020-28.02.2020

Rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych –składanie wniosków wraz z
załącznikami.
Pobierz dokumenty

 

02.03.2020-06.03.2020

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału
przedszkolnego przy szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

09.03.2020

Podanie przez placówkę do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przedszkola/ oddziału przedszkolnego. Zakwalifikowanie dziecka do
przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

 

09.03.2020-13.03.2020

Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia do wybranej placówki, do której będzie
uczęszczało dziecko w postaci pisemnego oświadczenia– dotyczy rodziców, którzy we wniosku wskazali
więcej niż jedną placówkę.

 

30.03.2020

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

30.03.2020-31.03.2020

Przyjmowanie wniosków do Komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do
przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

31.03.2020-1.04.2020

Sporządzenie uzasadnienia przez Komisję rekrutacyjną przyczyny odmowy przyjęcia dziecka do
przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia

Wniesienie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola/oddziału
przedszkolnego.

 

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia

Rozpatrzenie odwołania przez dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego od rozstrzygnięcia Komisji
rekrutacyjnej – na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego służy skarga do sądu
administracyjnego.

Terminy naboru
Wniosek o przyjęcia do przedszkola
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o zatrudnieniu